Zapojené knihovny a zdroje

Portál Knihovny.cz a projekt samotný vznikl díky spolupráci dvou desítek krajských, specializovaných a městských knihoven. Další knihovny jsou zapojeny v roli partnerů. Ambicí portálu Knihovny.cz je propojit v blízké době většinu knihoven v České republice.

Aktuálně zapojené knihovny jsou

Knihovny připravující se k zapojení

Pro ústřední záměr portálu, kterým je vysoký standard služeb poskytovaných uživatelům, je stěžejní, aby se do portálu zapojovaly další knihovny, ať již veřejné, univerzitní nebo odborné. V tuto chvíli se k portálu chystá nově přistoupit další řada knihoven a v budoucnosti počítáme se zapojením mnoha dalších.

(z) = zakládající člen portálu v seznamu připravovaných knihoven

Zapojené zdroje

  • Souborný katalog ČR - souborný elektronický katalog, který soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech spolupracujících českých knihoven a institucí. V současné době obsahuje více než 6 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů, seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí apod.). Na rozdíl od portálu Knihovny.cz informuje o existenci dokumentu a které knihovny dokument vlastní, ale neumožňuje dokument objednat nebo rezervovat. Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu přebíraných záznamů nemusí obsahovat kompletní katalogy zapojených knihoven.
  • Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících ANL - souborná databáze výběrově zpracovaných článku, které jsou obsaženy v novinách, časopisech, ročenkách, sbornících, ... Některé záznamy obsahují odkaz na e-verzi.
  • Open Library - internetová databáze knih. U záznamů v portálu Knihovny.cz poskytuje po registraci možnost výpůjčky e-verze dokumentu.
  • Manuscriptorium - volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech.
  • Bibliographia medica Čechoslovaca - národní registrující bibliografie, která v odvětví lékařství (biomedicíny) a zdravotnictví od roku 1947 zachycuje veškeré odborné písemnictví vydávané na území České republiky (do r. 1996 i na Slovensku) a práce českých autorů vydané v zahraničí.
  • Normy (ČSN) - obsahují platné i neplatné normy, které byly elektronicky zpracovány. Plné texty jsou přístupné po registraci a zaplacení poplatků podle ceníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
  • Patenty - Databáze patentů a užitných vzorů, obsahuje přihlášky vynálezů přihlášených od roku 1991, udělené patenty od č. 1, evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné vzory. Plné texty jsou volně dostupné. 
  • Zákony pro lidi - předpisy Sbírky zákonů České republiky v aktuálních zněních.
  • Osobnosti regionu - zpřístupňuje informace o osobnostech z různých regionů. Záznamy jsou obohacovány o vzájemné vazby, fotografie a odkazy na další rozšiřující informace.

Další elektronické informační zdroje (EIZ)

Zdroje pro zapojení do portálu jsou vybírány podle řady parametrů (přístupnost, licenční podmínky, technické možnosti sklízení, zastoupení v zapojených knihovnách i jiných projektech, např. oborových branách, apod.). 

Další elektronické zdroje lze na portálu prohledávat prostřednictvím zapojených knihoven, které k nim mají sjednaný přístup.

K plným textům ve vzdálených databázích uživatel přistupuje po přihlášení ke svému účtu v knihovně, která k nim hradí přístup pro své čtenáře. Výhodou portálu je možnost prohledávat vše na jednom místě s tím, že prostřednictvím portálu lze po spárování a registraci v knihovnách přistupovat jedním účtem do různých knihoven. K těmto zdrojům se čtenář při vyhledávání dostane nejlépe tehdy, když ve vyhledávacím filtru "Instituce" označí knihovnu, která k nim má zakoupený přístup.

Zakládající členové portálu

Organizační záležitosti portálu nyní zajišťuje SDRUK (Sdružení knihoven ČR), které je jedním ze zakládajících členů portálu společně s 22 zakládajícími knihovnami. Zakládající knihovny se intenzivně podílejí na přípravě celého portálu. Vysílají své odborníky do pracovních skupin, v nichž se řeší dílčí úkoly při realizaci portálu, poskytují praktické připomínky k jednotlivým fázím vývoje projektu a také postupně integrují své fondy do databáze centrálního portálu Knihovny.cz.

V současnosti patří všechny knihovny na seznamu zapojených institucí k zakládajícím členům portálu. Zbývající zakládající členové jsou mezi knihovnami připravovanými k zapojení označeny písmenem (z).

Partnerské knihovny

V této skupině jsou převážně univerzitní knihovny spolupracující s týmem Knihoven.cz. Sdílejí své zkušenosti s realizací vlastních portálů a přímé zapojení do projektu zvažují až v pozdější fázi fungování portálu.

Aktualizováno 11. července 2017