Zapojené knihovny a zdroje

Portál Knihovny.cz a projekt samotný vznikl díky spolupráci dvou desítek krajských, specializovaných a městských knihoven. Další knihovny jsou zapojeny v roli partnerů. Ambicí portálu Knihovny.cz je propojit v blízké době většinu knihoven v České republice.

Aktuálně zapojené knihovny jsou

Knihovny připravující se k zapojení

Pro ústřední záměr portálu, kterým je vysoký standard služeb poskytovaných uživatelům, je stěžejní, aby se do portálu zapojovaly další knihovny, ať již veřejné, univerzitní nebo odborné. V tuto chvíli se k portálu chystá nově přistoupit další řada knihoven a v budoucnosti počítáme se zapojením mnoha dalších.

(z) = zakládající člen portálu v seznamu připravovaných knihoven

Zapojené zdroje

 • Souborný katalog ČR - souborný elektronický katalog, který soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech spolupracujících českých knihoven a institucí. V současné době obsahuje více než 6 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů, seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí apod.). Na rozdíl od portálu Knihovny.cz informuje o existenci dokumentu a které knihovny dokument vlastní, ale neumožňuje dokument objednat nebo rezervovat. Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu přebíraných záznamů nemusí obsahovat kompletní katalogy zapojených knihoven.
 • Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících ANL - souborná databáze výběrově zpracovaných článku, které jsou obsaženy v novinách, časopisech, ročenkách, sbornících, ... Některé záznamy obsahují odkaz na e-verzi.
 • Open Library - internetová databáze knih. U záznamů v portálu Knihovny.cz poskytuje po registraci možnost výpůjčky e-verze dokumentu.
 • Manuscriptorium - volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech.
 • Bibliographia medica Čechoslovaca - národní registrující bibliografie, která v odvětví lékařství (biomedicíny) a zdravotnictví od roku 1947 zachycuje veškeré odborné písemnictví vydávané na území České republiky (do r. 1996 i na Slovensku) a práce českých autorů vydané v zahraničí.
 • Normy (ČSN) - obsahují platné i neplatné normy, které byly elektronicky zpracovány. Plné texty jsou přístupné po registraci a zaplacení poplatků podle ceníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 • Patenty - Databáze patentů a užitných vzorů, obsahuje přihlášky vynálezů přihlášených od roku 1991, udělené patenty od č. 1, evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné vzory. Plné texty jsou volně dostupné. 
 • Zákony pro lidi - předpisy Sbírky zákonů České republiky v aktuálních zněních.
 • Osobnosti regionu - zpřístupňuje informace o osobnostech z různých regionů. Záznamy jsou obohacovány o vzájemné vazby, fotografie a odkazy na další rozšiřující informace.
 • Pedagogická bibliografická databáze - obsahuje anotované bibliografické záznamy z českých a zahraničních odborných pedagogických a komeniologických časopisů a sborníků.
 • KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) - Databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy spravovaná Knihovnickýcm institutem NK ČR vznikla v letech 2001-2002. Obsahuje cca 3200 zpracovaných hesel (tj. cca 4900 termínů včetně ekvivalentů) reprezentujících všechny podstatné oblasti knihovnictví a informační vědy a souvisejících disciplín.

Centrální index

Centrální index je rozsáhlá databáze milionů záznamů, která obsahuje metadata o dokumentech z nejrůznějších odborných zdrojů – z časopisů vydávaných předními světovými vydavateli vědecké literatury, oborových databází, volně dostupných informačních zdrojů,..

Pro přístup k plnému textu je nutná registrace do jedné z knihoven, která si daný zdroj předplácí. Centrální index také poskytuje řadu volných zdrojů přístupných všem.

Zakládající členové portálu

Organizační záležitosti portálu nyní zajišťuje SDRUK (Sdružení knihoven ČR), které je jedním ze zakládajících členů portálu společně s 22 zakládajícími knihovnami. Zakládající knihovny se intenzivně podílejí na přípravě celého portálu. Vysílají své odborníky do pracovních skupin, v nichž se řeší dílčí úkoly při realizaci portálu, poskytují praktické připomínky k jednotlivým fázím vývoje projektu a také postupně integrují své fondy do databáze centrálního portálu Knihovny.cz.

V současnosti patří všechny knihovny na seznamu zapojených institucí k zakládajícím členům portálu. Zbývající zakládající členové jsou mezi knihovnami připravovanými k zapojení označeny písmenem (z).

Partnerské knihovny

V této skupině jsou převážně univerzitní knihovny spolupracující s týmem Knihoven.cz. Sdílejí své zkušenosti s realizací vlastních portálů a přímé zapojení do projektu zvažují až v pozdější fázi fungování portálu.

Aktualizováno 11. září 2017