Zapojené knihovny a zdroje

Portál Knihovny.cz a projekt samotný vznikl díky spolupráci dvou desítek krajských, specializovaných a městských knihoven. Další knihovny jsou zapojeny v roli partnerů. Ambicí portálu Knihovny.cz je propojit v blízké době většinu knihoven v České republice.

Aktuálně zapojené knihovny jsou

Informace o tom, jak se zaregistrovat jako čtenář do těchto knihoven najdete zde.

Digitální knihovny

Se zaindexovanými metadaty a plnými texty:

Se zaindexovanými metadaty:

Zapojené zdroje

 • Souborný katalog ČR - souborný elektronický katalog, který soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech spolupracujících českých knihoven a institucí. V současné době obsahuje více než 6 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů, seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí apod.). Na rozdíl od portálu Knihovny.cz informuje o existenci dokumentu a které knihovny dokument vlastní, ale neumožňuje dokument objednat nebo rezervovat. Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu přebíraných záznamů nemusí obsahovat kompletní katalogy zapojených knihoven.
 • Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících ANL - souborná databáze výběrově zpracovaných článku, které jsou obsaženy v novinách, časopisech, ročenkách, sbornících, ... Některé záznamy obsahují odkaz na e-verzi.
 • Národní autority ČR zahrnují soubory personálních, korporativních, tematických, geografických a formálních autorit pro využití ve jmenném i věcném zpracování dokumentů.
 • Open Library - internetová databáze knih. U záznamů v portálu Knihovny.cz poskytuje po registraci možnost výpůjčky e-verze dokumentu.
 • Manuscriptorium - volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech.
 • Bibliographia medica Čechoslovaca - národní registrující bibliografie, která v odvětví lékařství (biomedicíny) a zdravotnictví od roku 1947 zachycuje veškeré odborné písemnictví vydávané na území České republiky (do r. 1996 i na Slovensku) a práce českých autorů vydané v zahraničí.
 • Normy (ČSN) - obsahují platné i neplatné normy, které byly elektronicky zpracovány. Plné texty jsou přístupné po registraci a zaplacení poplatků podle ceníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 • Patenty - databáze patentů a užitných vzorů, obsahuje přihlášky vynálezů přihlášených od roku 1991, udělené patenty od č. 1, evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné vzory. Plné texty jsou volně dostupné. 
 • Zákony pro lidi - předpisy Sbírky zákonů České republiky v aktuálních zněních.
 • Osobnosti regionu - zpřístupňuje informace o osobnostech z různých regionů. Záznamy jsou obohacovány o vzájemné vazby, fotografie a odkazy na další rozšiřující informace.
 • Pedagogická bibliografická databáze - obsahuje anotované bibliografické záznamy z českých a zahraničních odborných pedagogických a komeniologických časopisů a sborníků.
 • Knihovědná bibliografie - zahrnuje monografické studie a časopisecké články, které se zabývají dějinami knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě do poloviny 19. století a knihovědné práce domácích badatelů bez ohledu na územní vymezení tématu.
 • Česká literární bibliografie - je zpracovávaná v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. po bezmála 70 let. Je tvořena průběžně aktualizovaným souborem bibliografických databází, které systematicky podchycují kulturní publicistiku i odborné texty o české literatuře a literárním životě v českých zemích.
 • Česká zemědělská a potravinářská bibliografie - bibliografická databáze vytvářená z odborných časopisů odebíraných do KAŠ (od r. 1993 po současnost). Obsahuje záznamy článků z vybraných českých periodik a sborníků z oblasti zemědělství, potravinářství a příbuzných oborů. Databáze je průběžně aktualizována s ročním přírůstkem přes 7000 záznamů. Záznamy jsou bohatě věcně indexovány pomocí zemědělského tezauru AGROVOC.
 • Bibliografie Divadelního ústavu ČR - bibliografická tematická databáze článků Institutu umění - Divadelního ústavu ČR.
 • Výběrová bibliografie Ústavu pro soudobé dějiny - analytická databáze obsahující záznamy českých a zahraničních knih, kapitol a článků od r. 2010, výběrově i starší. 
 • Muzikologická bibliografická databáze - Muzikologická knihovna UDU vytváří a spravuje elektronickou databázi české muzikologické literatury, která zahrnuje v tuzemsku i v zahraničí publikované práce českých autorů, jakož i zahraničních vědců,
  kteří působí v České republice nebo jejichž publikace se týkají české hudby (monografie, kritické hudební edice, sborníky, články z odborných časopisů, výběrově recenze a další formáty vědeckých výstupů). V současné době databáze obsahuje přes 23 000 záznamů a je průběžně doplňována o aktuální muzikologickou produkci i o starší tituly. 
 • KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) - databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy spravovaná Knihovnickým institutem NK ČR vznikla v letech 2001-2002. Obsahuje cca 3200 zpracovaných hesel (tj. cca 4900 termínů včetně ekvivalentů) reprezentujících všechny podstatné oblasti knihovnictví a informační vědy a souvisejících disciplín.
 • Český národní korpusvelká výzkumná infrastruktura zaměřená na kontinuální mapování českého jazyka prostřednictvím budování a zpřístupňování rozsáhlých elektronických jazykových korpusů. Index portálu Knihovny.cz je obohacen o data Slovníku pravopisu 19. století pro usnadnění vyhledávání dobových dokumentů.

Centrální index = Zahraniční zdroje

Centrální index (dostupný přes záložku "Zahraniční zdroje") je rozsáhlá databáze milionů záznamů, která obsahuje metadata o dokumentech z nejrůznějších odborných zdrojů: tj. z časopisů vydávaných předními světovými vydavateli vědecké literatury, oborových databází i volně dostupných informačních zdrojů.

Pro přístup k plným textům, které nejsou volně dostupné, je nutná registrace v některé z knihoven, která si daný zdroj předplácí. Centrální index však poskytuje i řadu volných zdrojů, které jsou přístupné i neregistrovaným uživatelům.

Zakládající členové portálu

Organizační záležitosti portálu nyní zajišťuje SDRUK (Sdružení knihoven ČR), které je jedním ze zakládajících členů portálu společně s 22 zakládajícími knihovnami. Zakládající knihovny se intenzivně podílejí na přípravě celého portálu. Vysílají své odborníky do pracovních skupin, v nichž se řeší dílčí úkoly při realizaci portálu, poskytují praktické připomínky k jednotlivým fázím vývoje projektu a také postupně integrují své fondy do databáze centrálního portálu Knihovny.cz.

V současnosti patří všechny knihovny na seznamu zapojených institucí k zakládajícím členům portálu. Zbývající zakládající členové jsou mezi knihovnami připravovanými k zapojení označeny písmenem (z).

Partnerské knihovny

V této skupině jsou převážně univerzitní knihovny spolupracující s týmem Knihoven.cz. Sdílejí své zkušenosti s realizací vlastních portálů a přímé zapojení do projektu zvažují až v pozdější fázi fungování portálu.

Aktualizováno 10. ledna 2022