1 - 20 z 821
 1. 1

  Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa: k problémům filosofie informace

  Monografie se snaží na pozadí myšlenek vybraných fenomenologů (Martina Heideggera, Jana Patočky, Jana Sokola) a pragmatistických myslitelů (Marca Johnsona, George Lakoffa či Antonia Damasia) …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 2. 2

  Cytologický a embryologický atlas

  Tento Atlas je určen studentům Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako doplňující materiál pro praktickou výuku kurzů histologie a embryologie, cytologie, …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 3. 3

  Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup

  Kniha se věnuje tématu digitálního informačního kurátorství, které studuje v kontextu konektivistické a konstruktivistické výuky. Toto téma ukazuje jako zásadní pedagogický přistup, …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 4. 4

  Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti : Celkový rámec a vybrané pohledy poutníků a běžců

  Kniha přináší teoretickou studii možností rozvíjení duchovního rozměru pohybu. Vychází z filosofického přístupu k dané problematice. Cílem knihy je zmapovat pole spirituality v …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 5. 5

  Propojení teorie a praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci : Recenzovaný sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí

  Sborník předkládá plná znění příspěvků autorů, které prezentovali na konferenci Propojení teorie a praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci, která se konala dne 30.11.2018 na …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 6. 6

  Waste-to-Energy in the Danube Strategy Region: Challenges and Prospects

  Energetické využití odpadu je komplexní aktivitou dotýkající se širokého spektra působnosti veřejných politik: odpadového hospodářství, cirkulární ekonomiky, udržitelného rozvoje, …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 7. 7

  Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí

  Skripta vychází z potřeby aktualizovat dostupnou literaturu v oblasti primární prevence zubního kazu u dětí, která by reflektovala současné trendy a nejnovější poznatky základního, …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 8. 8

  Nedělní pedagogické krasořeči : O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání

  Kniha přináší reflexi vybraných problémů vzdělávání, a to formou kratších textů spadajících do žánru nedělních krasořečí. Ty se mají vyznačovat povedeným jazykovým …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 9. 9

  Koncepce terénní výuky pro základní školy : Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva

  Certifikovaná metodika terénní výuky pro základní školy představuje „návod“ jak, kdy, kde a v jakých formách je vhodné zařazovat terénní výuku připravenou a vedenou učitelem …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 10. 10

  Posouzení změn po ukončení psychoterapie (CHAP): Česká verze manuálu

  CHAP (Change After Psychotherapy) patří k metodám retrospektivního hodnocení změn prožitku po absolvování psychoterapie. Předkládaná práce v první části vysvětluje problematiku …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 11. 11

  Autorské právo, public domain a lidská práva

  Kniha se zabývá problematikou autorskoprávně volné složky díla nejen z hlediska jejího postavení v systému soukromého práva, ale také ústavněprávního zakotvení. Autor se nejdříve …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 12. 12

  Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji

  Výrazným rysem demografického vývoje v České republice je zvyšující se počet obyvatel ve věku 65 a více let. Dynamicky roste podíl osob vyššího věku, prodlužuje se délka života, …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 13. 13

  Výroční vědecká konference CZECRIN 2019 : Sborník abstraktů

  Sborník abstraktů Výroční vědecké konference CZECRIN 2019, konané 19. 6. 2019 v Brně. CZECRIN je národní výzkumná infrastruktura, která sdružuje a podporuje akademická klinická …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 14. 14

  Joint Retreat 2019 : Book of Abstracts

  Publikace obsahuje soubor příspěvků prezentovaných na studentské konferenci Joint Retreat 2019 pořádané institucemi CEITEC, Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR a IST Austria. …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 15. 15

  Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám

  Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám a jako dík za jeho práci na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty MU Brno._x000D_ Sborník příspěvků osobností …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 16. 16

  Dny práva 2018 : Marriage for all?

  Rodinné právo se neustále mění a liší se i podoba rodiny. V mnoha zemích genderově neutrální manželství bylo nastaveno jako typický model. To znamená, že manželství mohou uzavřít …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 17. 17

  Dny práva 2018 : Restituce

  Slovo restituce znamenalo již v římských dobách navrácení do původního stavu, a to nejen v případě věcí, ale spadala sem i rehabilitace osob. V současném chápání je však toto slovo …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 18. 18

  XIX. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists : Book of abstracts

  Sborník je sestaven z příspěvků účastníků konference XIX. Pracovní setkání biofyzikálních chemiků a elektrochemiků, která je věnována aplikaci biofyzikální chemie a elektrochemie …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 19. 19

  Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 23rd International Conference

  Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Příspěvky se věnují problematice veřejného sektoru a veřejné správy, veřejným financím a fungování neziskového sektoru a jeho …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

 20. 20

  XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Sborník příspěvků

  Sborník obsahuje texty příspěvků prezentovaných na XXII. Mezinárodním kolokviu o regionálních vědách pořádaného Katedrou regionální ekonomie a správy Ekonomicko.správní fakulty MU, …

  E-knihy

  Nalezeno v 1 instituci

Vyhledávací nástroje: RSS Poslat e-mailem Uložit hledání