Spravedlnost a psychoterapie

To chci

Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů. Je to regulativní idea pro uspořádání společnosti, která předcházela právu a objevuje se i u zvířat a smysl pro spravedlnost vidíme již u malých dětí. Schopnost altruistického chování, smysl pro spravedlnost, reciprocitu i vzájemná pomoc jsou patrně geneticky dané jako dispozice, které se pak dále rozvíjejí výchovou, nebo mohou být výchovou deformovány. Problémy se spravedlností se v psychoterapii objevují často, nemusí však být v terapii reflektovány a zpracovány. V psychoterapii se někdy objevují přímo v tom, co klient říká (většinou o nespravedlnosti), ale častěji je toto téma obsaženo ve stížnostech a příbězích implicitně na pozadí konfliktů a problémů. Týkají se jak klientova příběhu, jeho problémů s druhými lidmi, tak samotného terapeutického procesu, od výběru klienta do terapie, přes terapeutický vztah až ke strategiím terapeutické změny. Zvýšením vnímavosti k tématu spravedlnosti může terapeut pomoci zkvalitnit terap

Justice is one of the basic concepts of a good order in human relations. Justice is a regulatory idea for organizing society that preceded the law and appeared as well as in animals. The sense of justice is already seen in young children. The ability to altruistic behavior, sense of justice, reciprocity, and mutual assistance, are probably genetically determined as dispositions, which are then further developed during education, or during education may be deformed. Issues of justice in psychotherapy frequently occur but may not be reflected in therapy. Justice sometimes appears directly in what the client is saying (mostly about injustice), but more often the subject is contained in the complaint and stories implicitly in the background and during conflict resolution. It covers the patient story, his problems with others and the therapeutic process itself, seepage from the patient to therapy, through the therapeutic relationship and the strategies of therapeutic change. Increasing the sensitivity of the justice therapist may help improve the therapeutic process. Problems with justice between therapist and client can reveal during self-reflection or quality supervision.

Hlavní autor: Jana Vyskočilová, 1977-  
Další autoři: Ján Praško, 1956-
Typ dokumentu:
Články
Publikováno vPsychiatrie pro praxi. -- ISSN 1213-0508. -- Roč. 16, č. 3e (2015), s. e11-e35
Témata: Zobrazit všechna témata 
Bibliografie: Literatura

Vybrat instituci:

Bibliographia medica Čechoslovaca

Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Neznámá dostupnost plný text volně přístupný Bibliographia medica Čechoslovaca
Web Neznámá dostupnost záznam v BMČ Bibliographia medica Čechoslovaca