Řízené objevování a sokratovský rozhovor v kognitivně behaviorální supervizi

To chci

Supervize sestává se systematické spolupráce supervizora se supervizantem, která je vedena jako dialog bezpečným, otevřeným a objevným způsobem. Supervize v kognitivně behaviorální terapii je založena na stejných principech jako terapie. K objevování souvislostí používá supervizor řízené dotazování, ve kterém si supervizant může sám uvědomit i to, na co dříve nepomyslel, a jeho pochopení pacienta se prohlubuje a případně se může zásadně změnit. Během vedení rozhovoru pomáhá supervizor supervizantovi pomocí otázek porozumět širším souvislostem konceptualizace případů, ujasnit si přiměřené postupy v léčbě a uvědomit si přenosové i protipřenosové fenomény. V článku je demonstrováno několik rozhovorů supervizora se supervizanty při supervizních sezení s užitím Sokratovského rozhovoru.

Supervision consists of systematic cooperation of the supervisor with supervisee, which is conducted as a dialogue in a safe, open and discovery process. Supervision in cognitive behavioral therapy is based on the same principles as a CBT therapy. The supervisor uses guided discovery to map the context and relations in which supervisee may realize that previous understanding of the patient expands, deepens and sometimes may be changed dramatically. During the interview the supervisor helps supervisee by asking questions to understand the wider context of conceptualizing cases to clarify the appropriate treatment procedures and realize transference and countertransference phenomena. In this article we demonstrate leadership in several interviews of supervisor and supervisees by using Socratic dialogue.

Hlavní autor: Jana Vyskočilová, 1977-  
Další autoři: Ján Praško, 1956-
Typ dokumentu:
Články
Publikováno vPsychiatrie pro praxi. -- ISSN 1213-0508. -- Roč. 16, č. 1e (2015), s. e44–e57
Témata:
Bibliografie: Literatura

Vybrat instituci:

Bibliographia medica Čechoslovaca

Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Neznámá dostupnost plný text volně přístupný Bibliographia medica Čechoslovaca
Web Neznámá dostupnost záznam v BMČ Bibliographia medica Čechoslovaca