Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních nemocnic Kraje Vysočina

To chci

Příspěvek prezentuje výsledky šetření spokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péčí a s po - bytem v nemocnici. Cílem kvantitativního výzkumu bylo zjistit spokojenost pacientů hospi - talizovaných na chirurgických odděleních z hlediska sociodemografických dat. Výzkum byl realizován od dubna do června 2012 ve všech nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. Výzkumný vzorek (n = 543) byl tvořen pacienty všech chirurgických oddělení akutní péče, kteří splnili vstupní kritéria (věk nad 18 let a minimální délka hospitalizace 48 hodin). Pro sběr dat byl použit standardizovaný dotazník Patient Satisfaction Scale (PSS) a dotazník pro zjištění socio- demografických dat pacientů. Data byla hodnocena deskriptivní statistikou (průměr, směrodatná odchylka, absolutní a relativní četnost). Celková spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí v Kraji Vysočina dosáhla průměrné hodnoty 3,30 (SD 0,60). Ve spokojenosti pacientů nebyly zjištěny signi - fikantní rozdíly podle nemocnice a pohlaví. Nejméně spokojeni ve všech nemocnicích byli pacienti s nabízenými možnostmi péče (průměr 3,24, SD 0,66), nejvíce byli spokojeni s přístupem a jednáním sester a jiných ošetřovatelských odborníků (průměr 3,39, SD 0,64). Pacienti vyjadřovali celkově nej - vyšší spokojenost v dimenzi technicko-racionálních aspektů péče (průměr 3,8), následovala dimenze interakce a podpory (průměr 3,30) a největší rezervy byly zjištěny v dimenzi sledující informovanost (průměr 3,27). Výsledky studie ukázaly, že vyhodnocená data mohou být využita k jednotnému va - lidnímu porovnání spokojenosti pacientů všech nemocnic, které mají společného zřizovatele. Dále mohou sloužit jako zpětná vazba a sebereflexe pro sestry i ostatní členy ošetřovatelského týmu i jako podklad pro zlepšení ošetřovatelských aktivit, které jsou pacienty hodnoceny méně pozitivně.

The paper presents the results of survey of patient satisfaction with nursing care and with stay in hospital. The aim of the quantitative research was to find out satisfaction of in-patients in surgical departments in term of sociodemographic data. The survey was realized from April to June 2012 in all the hospitals established by the Vysočina Region. The research sample (n = 543) was formed by patients of all surgical departments of acute care who met the input criteria (age over 18 and minimum length of hospitalization of 48 hours). For data collection was used a standardized questionnaire Patient Satisfaction Scale (PSS) and a questionnaire for sociodemographic data collection of patients. Data were evaluated by descriptive statistics (average, standard deviation, absolute and relative frequency). Total patient satisfaction with nursing care in the Vysočina Region reached the average value 3.30 (SD 0.60). In patient satisfaction were not ascertained significant differences according to hospital and sex. The least satisfied patients in all hospitals were those with offered care possibilities (average 3.24, SD 0.66), they were most satisfied with access and behaviour of nurses and others nursing staff (average 3.39, SD 0.64). The patients expressed generally the highest satisfaction in the dimension of technorational aspects of care (average 3.8), followed by the dimension of interaction and support (average 3.30) and the biggest reserves were ascertained in the dimension following awareness (average 3.27). The results of the study showed that the assessed data can be used to integrated valid comparison of patient satisfaction patient in all hospitals with a joint promoter. Further they can serve as a feedback and self-reflection for nurses as well as other members of nursing team and the basis for improvement of those nursing activities which have been assessed less positively by the patients.

Hlavní autor: Lenka Drahošová
Další autoři: Darja Jarošová
Typ dokumentu:
Články
Publikováno vKontakt. -- ISSN 1212-4117. -- Roč. 15, č. 3 (2013), s. 245-251
Témata: Zobrazit všechna témata 
Bibliografie: Literatura

Vybrat instituci:

Bibliographia medica Čechoslovaca

Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Neznámá dostupnost domovská stránka časopisu - plný text volně přístupný Bibliographia medica Čechoslovaca
Web Neznámá dostupnost záznam v BMČ Bibliographia medica Čechoslovaca