Vonkajšie rizikové faktory kolorektálneho karcinómu v populácii 50 a viacročných

To chci

Kolorektálny karcinóm je preventabilné ochorenie, na vzniku ktorého sa podieľajú endogénne faktory a faktory vonkajšieho prostredia. Cieľom výskumu bolo zmapovať výskyt vonkajších rizikových faktorov kolorektálneho karcinómu u laickej verejnosti vo vzťahu k veku. Kvantitatívny výskum bol realizovaný pomocou dotazníka Colon cancer doplneného o položky vlastnej konštrukcie. Štatistické spracovanie získaných údajov bolo uskutočnené algoritmami, ktoré sa nachádzajú v aplikáciách STATISTICA a MS Excel. Celkový súbor tvorilo 1715 respondentov zo všetkých krajov Slovenska mužského a ženského pohlavia vo veku 50–59 rokov (mladší respondenti v počte 1120) a vo veku 60 rokov a viac (starší respondenti v počte 595), bez prítomnosti nádorového ochorenia v osobnej anamnéze a bez zdravotníckeho vzdelania. Zistili sme vysoký výskyt niektorých vonkajších rizikových faktorov kolorektálneho karcinómu: nadhmotnosť a obezitu malo 60,36 % mladších a 75,12 % starších respondentov, 47,32 % mladších a 41,18 % starších respondentov uviedlo zvýšenú konzumáciu červeného mäsa, 76,52 % mladších a 73,61 % starších respondentov nekonzumovalo odporúčanú dennú dávku zeleniny, 47,77 % mladších a 57,65 % starších respondentov nemalo dostatočnú pohybovú aktivitu. Zistili sme, že existuje štatisticky významný vzťah medzi vekom a hodnotou BMI, konzumáciou červeného mäsa, fajčením a pohybovou aktivitou (p < 0,05). V prípade veku a premenných konzumácia zeleniny a konzumácia alkoholu nebol potvrdený štatisticky významný vzťah. V slovenskej populácii je vysoký výskyt vonkajších rizikových faktorov. Odporúčame realizovať stratégie primárnej prevencie na úrovni jednotlivca, komunity či spoločnosti.

Colorectal cancer is a preventable disease caused by endogenous and external environmental factors. The study objective was to map the incidence of exogenous risk factors for colorectal cancer among the lay public in relation to age. The quantitative study was conducted by using the questionnaire “Colon Cancer”, which was supplemented by self-designed items. To process the obtained data, we used several mathematical and statistical methods found in STATISTICA and MS Excel. The sample consisted of 1,715 respondents (males and females) from every region of Slovakia, including 1,120 younger respondents (50–59 years old) and 595 older respondents (60 years and older). They had no cancerous diseases in their medical history; and they had no healthcare education. We found a high incidence of some exogenous risk factors for colorectal cancer: 60.36% of the younger respondents and 75.12% of the older respondents were overweight and suffered from obesity; 47.32% of the younger respondents and 41.18% of the older respondents ate large amounts of red meat; 76.52% of the younger respondents and 73.61% of the older respondents did not eat the recommended daily allowance of vegetables; and 47.77% of the younger respondents and 57.65% of the older respondents did not do adequate physical activity. We found that there was a statistically significant relationship between age and BMI, red meat consumption, physical activity, and smoking (p < 0.05). The frequency of consumption of vegetables and alcohol did not depend on the respondents’ age. There is a high incidence of exogenous risk factors for colorectal cancer in the Slovak population. We recommend implementing preventive strategies against colorectal cancer in individuals, communities, and society.

Hlavní autor: Zuzana Spáčilová
Další autoři: Andrea Solgajová , Gabriela Vörösová , Dana Zrubcová, 1971-
Typ dokumentu:
Články
Publikováno vKontakt. -- ISSN 1212-4117. -- Roč. 20, č. 2 (2018), s. 130-138
Bibliografie: Literatura

Vybrat instituci:

Bibliographia medica Čechoslovaca

Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Neznámá dostupnost domovská stránka časopisu Bibliographia medica Čechoslovaca
Web Neznámá dostupnost záznam v BMČ Bibliographia medica Čechoslovaca