Newsletter

Newsletter 17/02

Za posledního půl roku došlo na portále Knihovny.cz k několika výrazným událostem, které přinášejí uživatelům zejména rozsáhlejší možnosti vyhledávání, ať už v zahraničních, tak v národních zdrojích.

Zapojení centrálního indexu

 • Centrální index je rozsáhlá vyhledávací databáze, která obsahuje informace (metadata) o milionech dokumentů od desítek tisíc poskytovatelů nejrůznějších elektronických informačních zdrojů. Jedna se zejména o časopisy a články vydávané předními zahraničními vydavateli, oborové databáze, knihy, repozitáře typu open access apod. Výběrové řízení na dodavatele indexu pro nadcházející období vyhrála firma EBSCO se službou EDS (EBSCO Discovery Service).

 • Samotné vyhledávání i výsledky jsou v lokálním a centrálním indexu zobrazovány odděleně a uživatel má možnost mezi oběma indexy přepínat. Pro lepší orientaci byly tyto indexy označeny jako Národní zdroje (lokální index) a Zahraniční zdroje (centrální index).

centralni_index

 • Vyhledávání ve zdrojích je možné omezit na dokumentys existujícím plným textem, recenzované dokumenty anebo je také možné vyhledávat dotaz přímo v plných textech. Při hledání plných textů je část z nich dostupná komukoliv, ale zároveň je potřeba vzít v potaz skutečnost, že mnoho dokumentů je v plném textu přístupných jen pro zaregistrované čtenáře konkrétní knihovny, která má zdroj předplacený nebo je možné, že plný text existuje, ale žádná ze zapojených knihoven k němu v tuto chvíli přístup předplacený nemá.

Zapojení TDKIV

 • Do portálu Knihovny.cz je nově také přidána Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Ta obsahuje cca 3200 zpracovaných hesel (celkem 4900 termínů včetně ekvivalentů), které reprezentují všechny podstatné oblasti knihovnictví a informační vědy a souvisejících disciplín. Pokud uživatel zadá do vyhledávacího řádku heslo z oblasti knihovnictví a informační vědy, na první místě se mu ukáže jeho definice dle TDKIV.

 • Jedná se o první slovník tohoto typu, na kterém zapojení testujeme. Postupně budeme přidávat další výkladové slovníky.

tdkiv

Nově zapojené knihovny - Chodov, Opava a Přerov

Během léta 2017 se podařilo technicky zajistit připojení třech dalších knihoven, jedná se o Městskou knihovnu Chodov (knihovní systém Tritius), Knihovnu Petra Bezruče v Opavě (knihovní systém Clavius) a Městskou knihovnu v Přerově (knihovní systém Clavius).

Městská knihovna Chodov

Městská knihovna Chodov je první knihovnou s knihovním systémem Tritius, která byla do portálu zapojena. Současně je první zapojenou knihovnou z Karlovarského kraje. Ředitelky Měk Chodov Hany Nemčičové jsme se zeptali:

Proč jste se rozhodli zapojit vaši knihovnu do portálu Knihovny.cz?

"Portál pokládáme za pěkný nástroj pro čtenáře a studenty, který dokáže vzbudit zájem - čtenáři se pak buď obrátí s požadavkem na výpůjčku k nám nebo minimálně budou chtít poradit, jak se dá k požadované knize dostat. To vše je dobrá propagace pro knihovnu a knihovny obecně, hlavně směrem k náročnějším čtenářům, o které také usilujeme".

Jaké výhody získají vaši čtenáři díky účasti v portálu?

"Přinese jim širší náhled na dostupnou produkci a předpokládáme, že se zvýší i počet požadavků na meziknihovní výpůjční služby. Portál také pomáhá zvýšit prestiž našeho oboru".

Jak se vám podařilo vyřešit technické požadavky na zapojení?

"Vzhledem k novému systému Tritius, který má potřebné komponenty, nebyly žádné další požadavky nebo nároky na připojení. Museli jsme pouze zajistit testování, připravit vzorové situace (např. fiktivního čtenáře s dluhem, rezervací apod.). Naše dotazy, například na službu MojeID, jsme řešili s týmem MZK naprosto bez problémů. V současné době už má čtenář tedy možnost přihlašování se do protálu Knihovny.cz přímo přes Městskou knihovnu Chodov. Ideální by bylo, kdyby už také byla připojená Krajská knihovna Karlovy Vary, řada čtenářů má i tam své konto, a tak by bylo možné prakticky předvést, co je na portálu možné, když se propojí čtenářské identity."

Využili jste proškolení vašich zaměstnanců v práci s portálem?

"Proškolení a seznámení zaměstnanců s portálem a následně propagaci na veřejnosti plánujeme, čekali jsme do momentu, kdy budou naše data na portálu vidět, abychom mohli ukázat všem prakticky, jak to funguje. Rozhodně to je krok dobrým směrem".

Knihovna Petra Bezruče v Opavě

 • Od roku 2002 je knihovna pověřena výkonem regionálních funkcí pro část okresu Opava a patří k velkým městským knihovnám. Knihovna Petra Bezruče v Opavě je veřejná knihovna s univerzálním fondem, kromě knih a periodik má rozsáhlý fond zvukových knih pro nevidomé, má hudební oddělení i videopůjčovnu DVD a Blu-ray. Registrovaní čtenáři si také mohou zapůjčit e-knihy (E-reading a Fraus).

 • Kromě základních knihovnických služeb poskytuje knihovna další aktivity, jako jsou referenční služby, kopírovací služby, veřejný přístup na Internet a služby pro nevidomé a zrakově postižené uživatele, autorská čtení, přednášky, knihovnické lekce pro školy a mateřské školy a veřejnost. Registrovaní návštěvníci mají také zdarma přístup na internet ve všech provozech knihovny.  Knihovna je zapojena do republikových projektů na podporu dětského čtenářství a informační gramotnosti, zapojuje se do republikových akcí Březen měsíc knihy, Týden knihoven a Noci s Andersenem apod.

 • Prostory hlavní budovy využívá také pro výstavní činnost, kde představuje zejména fotografickou tvorbu. Knihovna se aktivně zapojuje do akcí města včetně dvou festivalů Další břehy a Bezručova Opava. Knihovnu je možné najít na jedné z nejvýznamnějších budov v Opavě v bývalé Obchodní hospodářské komoře, budova byla 1.7 2017 zapsána jako národní kulturní památka.

Městská knihovna Přerov

Městská knihovna v Přerově se do portálu Knihovny.cz zapojila již ke konci roku 2016, jako jedna z prvních městských knihoven. Došlo k podepsání smlouvy a následně byly v návaznosti na získané finanční prostředky z grantového programu Ministerstva kultury ČR VISK3 zakoupeny rozšiřující moduly ke stávajícímu knihovnímu systému Clavius, a to modul NCIP serveru a modul OAI Provideru, umožňující plnohodnotné zapojení do projektu. Do konce roku 2016 proběhlo testovací připojení zkušebních dat do portálu a následné "sklizení" všech katalogizačních záznamů a jejich připojení k centrální databázi. V roce 2017 pokračovaly další dílčí činnosti na plnohodnotném zapojení Městské knihovny v Přerově do portálu a od léta 2017 již mohou čtenáři přerovské knihovny využívat portál ke správě svých objednávek, výpůjček a rezervací.

prerov


Newsletter 2017/01

Centrální portál knihoven Knihovny.cz byl uveden do provozu 26. října 2016. Od té chvíle můžete jeho prostřednictvím vyhledávat dokumenty z více než dvaceti zapojených knihoven a zdrojů. Během čtyř měsíců, které od ostrého spuštění uplynuly, jsme na základě vaší zpětné vazby uskutečnili desítky větších či menších úprav a zlepšení.

Které jsou pro naše uživatele ty nejzásadnější?

 • Vylepšili jsme řazení a zobrazení výsledků dotazů.

 • Přidali jsme další pravidla, podle kterých rozpoznáváme, které záznamy se mají spojit během deduplikace.

 • Nově jsme do portálu zařadili patenty a legislativní dokumenty (zákony, vyhlášky apod.). Vyhledávání v nich je možné přes fasetu Typ dokumentu v levé liště. U patentů se v úplném záznamu zobrazí i mezinárodní patentové třídění.

 • Ze složek Pro média a Materiály pro knihovny v patičce stránky si můžete volně stáhnout loga, články, atd.

 • Do portálu je nyní možné se plnohodnotně přihlásit pouze identitou z knihoven, ve kterých máte registraci. Ponechána je i možnost přihlášení prostřednictvím identit sociálních sítí a přes mojeID.

 • Ve fasetě Typ dokumentu jsme rozdělili položku E-zdroje na počítačové nosiče (DVD, CD apod.) a online (plný text dostupný přes internet).

 • Přes fasetu Autor (v levém sloupci) můžete nově filtrovat pouze personální autory (osoby), ne korporace nebo akce. Pokud vyhledáváte dokument, jehož původcem je korporace nebo akce, můžete použít Pokročilé vyhledávání a vyhledávací řádek Autor, korporace, akce.

 • Při hledání mapy se v úplném záznamu dokumentu zobrazí i její měřítko.

 • Pokud má hledaný dokument svůj záznam v Souborném katalogu ČR, můžete si nyní pomocí odkazu na knihovní katalog ověřit jeho dostupnost i v knihovnách, které zatím do CPK zapojeny nejsou.

 • Faseta Typ dokumentů nyní zobrazuje počty konkrétních dokumentů.

 • Ikonka > u jednotlivých faset se po najetí myší změní na ikonku ˅, která ukazuje na možnost rozkliknutí fasety.

Vyhledávání

Největší pozornost jsme věnovali úpravám vyhledávání, a to zejména relevanci a upřednostnění přesné shody. Co to znamená?

 • Pokud nyní zadáte do hlavního vyhledávacího okna víceslovný dotaz (např. název knihy), tak v případě, že se trefíte do přesného hlavního názvu požadovaného dokumentu, objeví se vám tento dokument na prvním místě ve vyhledaných záznamech, aniž byste ho vyhledávali jako frázi (v uvozovkách).

 • Další podstatná změna je i ve vyhledávání autora. Pokud do vyhledávacího okna vepíšete přesně jeho jméno a příjmení (ne opačně!), primárně se vám vyhledají a zobrazí publikace a články, které autor sám napsal, eventuálně rozhovory s ním. A teprve následně budou vyhledány knihy o něm samém, které napsal někdo jiný.

 • Víte, že vyhledávání funguje i v plných textech nebo obsazích? Pokud se dokument zobrazil ve výsledcích vyhledávání díky tomu, že jeho plný text nebo obsah zahrnuje požadovaný výraz, je to ve výsledcích vyhledávání zřetelně označeno (poznámkou nalezeno v plném textu nebo nalezeno v obsahu).

 • Při zadání vyhledávácího dotazu se vám našeptávač snaží poradit v kategoriích Název, Autor nebo Téma. Výsledky vyhledávání jsou při vybrání kategorie dle nich omezeny.

Portál stále upravujeme a vylepšujeme a přitom pracujeme s obrovským množstvím dat a záznamů.

Kvalita výstupních dat je přímo úměrná kvalitě dat vstupních!


K odběru newsletteru se můžete přihlásit zde.