FAQ (pro knihovny)

Často kladené dotazy pro knihovny 

 1. K čemu může být portál Knihovny.cz užitečný pro naše čtenáře?

 2. Zachová si knihovna svou identitu po zapojení do portálu? Nezaujme portál funkce jejího katalogu a knihovního systému?

 3. Údaje o naší knihovně v adresáři knihoven jsou neúplné či chybné. Bude tento stav napraven?

 4. Jaký je rozdíl mezi portálem Knihovny.cz a Souborným katalogem ČR?

 5. Jaký je rozdíl mezi portálem Knihovny.cz a Jednotnou informační bránou? Jaká je budoucnost JIB a oborových bran?

 6. Proč není v zobrazení úplného záznamu odkaz, který by uživatele přesměroval do OPACu knihovny, jako je tomu v Souborném katalogu ČR?

 7. Jak je to s financováním? Co knihovnu stojí zapojení do portálu?

 8. Mohou se zapojit knihovny bez právní subjektivity?

 9. Jak se o portálu dozví veřejnost? Existují nějaké propagační materiály pro Knihovny.cz?

 10. Jak funguje slučování (deduplikace) záznamů? Proč nestačí slučovat záznamy podle jednoznačných identifikátorů typu ISBN?

 11. Lze na portálu Knihovny.cz stahovat záznamy přes Z39.50?


 

 1. K čemu může být portál Knihovny.cz užitečný pro naše čtenáře?

  Knihovny.cz mohou čtenářům pomoci v situacích, kdy jejich potřeby přesahují možnosti lokálního OPACu, tzn. nenajdou v něm dokumenty či informace, které hledají. Na portálu Knihovny.cz mohou tito uživatelé prohledávat nejen záznamy ostatních zapojených knihoven, ale i neknihovní zdroje jako např. článkové a oborové bibliografie, autoritní soubory, legislativní dokumenty, patenty a normy. Pro tyto účely můžete na své stránky umístit vyhledávací řádek Knihoven.cz vložením kódu, který je dostupný zde.

  Významnou přidanou hodnotou portálu je pak možnost vyhledávání v indexu "Zahraniční zdroje", který obsahuje kromě licencovaných zdrojů i odkazy na řadu volně dostupných dokumentů.

  Portál Knihovny.cz je také obzvláště přínosný pro uživatele, kteří jsou registrováni ve více knihovnách. Tito uživatelé totiž mohou využít funkci propojování identit a mít tak přehled o platnosti svých čtenářských průkazů, výpůjčkách, poplatcích, objednávkách a rezervacích ve všech knihovnách, které navštěvují.

  Nahoru

   

 2. Zachová si knihovna svou identitu po zapojení do portálu? Nezaujme portál funkce jejího katalogu a knihovního systému?

  Jedinečnost zapojené knihovny a užitečnost jejích webových stránek a knihovního systému zůstane zachována. S informačními zdroji Vaší knihovny se však budou moci jednodušeji seznámit i takoví uživatelé portálu, kteří Váš web běžně nenavštěvují - ať už proto, že nejsou místní nebo nemají představu o tom, co u Vás mohou najít.

  Portál Knihovny.cz si neklade za cíl nahradit OPACy zapojených knihoven, může však sloužit jako jejich nadstavba pro naplnění širších informačních potřeb Vašich uživatelů. Na své webové stránky také můžete umístit vyhledávací řádek Knihovny.cz, který umožní čtenářům prohledávání všech zdrojů zapojených do portálu - způsob integrace tohoto prvku je zcela na Vás.

  Nahoru

   

 3. Údaje o naší knihovně v adresáři knihoven jsou neúplné či chybné. Bude tento stav napraven?

  Adresář knihoven přebírá data z báze ADR spravované Národní knihovnou ČR - rozsah informací o knihovně je tedy stanoven možnostmi báze ADR.

  Prosíme Vás, abyste si v případě neúplných či chybných údajů o Vaší knihovně nejprve zkotrolovali svůj úplný záznam v bázi ADR. Návod na jeho online aktualizaci najdete zde.

  Pokud máte záznam v bázi ADR v pořádku, ale na našem portálu se přesto nezobrazuje správně, můžete se na nás obrátit prostřednictvím formuláře zpětné vazby a my Vám co nejdříve odpovíme.

  Nahoru

   

 4. Jaký je rozdíl mezi portálem Knihovny.cz a Souborným katalogem ČR?

  Účel i podstata fungování SK ČR a portálu Knihovny.cz se liší. Portál Knihovny.cz sklízí všechny záznamy zapojených knihoven v jakékoliv kvalitě a zároveň zprostředkuje služby, které jsou na ně navázané (údaje o dostupnosti jednotek, rezervace, objednávky...). Souborný katalog také vyhledá dokument a ukáže, které zapojené knihovny jej vlastní, ale neumožňuje dokument objednat nebo rezervovat - k tomu je nutné navštívit OPAC konkrétní knihovny. Na rozdíl od SK ČR vidí čtenáři na portálu Knihovny.cz bibliografické záznamy jednotlivých knihoven v původní podobě. 

  SK ČR se soustředí především na vysokou kvalitu knihovních záznamů - vzhledem těmto nárokům tedy nemusí obsahovat kompletní katalogy zapojených knihoven. Z toho však vyplývá i větší podíl úspěšně deduplikovaných záznamů v SK ČR - přejímání méně kvalitních záznamů s sebou totiž přináší mimo jiné i vyšší míru duplicit.

  Na Knihovnách.cz najdete i záznamy ze Souborného katalogu pro ty knihovny, které přispívají do SK ČR, ale nejsou zapojeny do portálu Knihovny.cz. Souborný katalog je využíván zejména knihovníky, zatímco Knihovny.cz cílí především na čtenáře, kteří upřednostní jednodušší uživatelské prostředí.

  Nahoru

   

 5. Jaký je rozdíl mezi portálem Knihovny.cz a Jednotnou informační bránou? Jaká je budoucnost JIB a oborových bran?

  Na rozdíl od portálu Knihovny.cz, nebyly zdroje v JIB integrovány v jednom indexu, ale byly paralelně prohledávány - z toho vyplývá delší odezva na uživatelův dotaz, ale i jednodušší zapojování zdrojů. Knihovny.cz neprohledávají paralelně, ale fungují jako discovery system - sklízejí záznamy zapojených zdrojů do jediného indexu, který umožňuje rychlé vyhledávání.

  Provoz JIB byl po 15 letech fungování ukončen 31. 12. 2018. Vyhledávání oborových bran je nyní realizováno formou řezů nad portálem Knihovny.cz.

  Nahoru

   

 6. Proč není v zobrazení úplného záznamu odkaz, který by uživatele přesměroval do OPACu knihovny, jako je tomu v Souborném katalogu ČR?

  Jedním z hlavních cílů portálu je zprostředkování služeb zapojených knihoven. Souborný katalog zobrazí knihovny, které mají ve svém fondu hledanou publikaci spolu s nejkvalitnějším záznamem, který je v SK ČR k dispozici. Na portálu Knihovny.cz zůstávají viditelné záznamy ze všech zapojených knihoven spolu s údaji o dostupnosti knihovních jednotek a možností objednání či rezervace publikace v dané knihovně. Portál tedy uživateli umožňuje zjistit tytéž informace a provést tytéž úkony jako v OPACu zapojené knihovny. Proto nejsou nutné odkazy do jednotlivých katalogů.

  Nahoru

   

 7. Jak je to s financováním? Co knihovnu stojí zapojení do portálu?

  Za samotné zapojení do portálu se nic neplatí. Je však možné, že vzniknou náklady spojené s nutností splnit technické podmínky pro zapojení, aby bylo možné posílat data na portál (může být nutné dodatečně zakoupit OAI provider pro sklízení dat nebo NCIP responder pro zprostředkování služeb a získávání údajů o dostupnosti jednotek). Více o podmínkách zapojení si přečtete zde.

  Nahoru

   

 8. Mohou se zapojit knihovny bez právní subjektivity?

  Při zapojení do portálu je nutné podepsat Dodatek o přistoupení. Tento dokument musí být podepsán statutárním zástupcem organizace, která má právní subjektivitu. V některých případech je to tedy například zástupce obce či města nebo univerzitní kvestor, kdo dodatek o přistoupení podepíše. Knihovny bez právní subjektivity se tedy bez problémů mohou zapojovat.

  Nahoru

   

 9. Jak se o portálu dozví veřejnost? Existují nějaké propagační materiály pro Knihovny.cz?

  Veřejnost byla informována médii o novém portálu koncem října 2016, při jeho spuštění (odkazy na reportáže a články o portálu najdete zde). Další medializace portálu je plánována s rozšiřováním nabídky služeb (MVS, centrální index).

  Do zapojených knihoven byly distribuovány plakáty a záložky v době otevření portálu pro veřejnost. Knihovny, které by měly zájem o propagaci portálu u  svých čtenářů, můžou využít materiály dostupné zde.

  Nahoru

   

 10. Jak funguje slučování (deduplikace) záznamů? Proč nestačí slučovat záznamy podle jednoznačných identifikátorů typu ISBN?

  Deduplikace je složitý proces porovnávání a následného seskupování záznamů z různých institucí, které popisují tentýž dokument. Aby bylo dosažené maximálního úspěchu, provádí se postupně řada kroků, které se pokouší spojit záznamy podle různých kritérií. Bohužel není možné záznamy deduplikovat pouze pomocí identifikačních čísel jako je ISBN, ISSN nebo ČNB, protože se tyto údaje nevyskytují ve všech sklizených záznamech nebo mohou být uvedeny chybně. Proto se bere v potaz i autor, titul, rok vydání, typ dokumentu a další parametry. Proces deduplikace je plně automatizovaný a není možné, aby do něj vstupovaly jakékoliv manuální zásahy. Deduplikační algoritmy jsou průběžně optimalizovány, avšak jejich úspěšnost závisí především na kvalitě sklízených záznamů.

  Nahoru

   

 11. Lze na portálu Knihovny.cz stahovat záznamy přes Z39.50?

  Ano, z portálu Knihovny.cz lze přebírat záznamy prostřednictvím třech předem připravených obecných profilů nebo pomocí individuálního profilu, který můžeme pro Vaši knihovnu vytvořit na vyžádání. Informace o dostupných profilech a odkaz na formulář se žádostí o vlastní profil najdete zde.

  Nahoru

   

Další často kladené dotazy, které můžou zajímat čtenáře i knihovníky, najdete zde.