Jan Amos Komenský

Jan Amos v exilu : cesta za světlem vzdělání

Denis Jerie, 1975-

Knihy

Počátkem února roku 1628 se nevelká skupina českých exulantů vydává přes hranice z Čech do Slezska. Jejich cílem je polské Lešno. Spolu s těmito Čechy odchází i jeden vzdělaný Moravan.…

Komenský : labyrint srdce a peklo světa

Jean Bédard, 1949-

Knihy

Kniha Jeana Bédarda nepřináší čtenáři suchý popis životních osudů velkého českého myslitele. Naopak budeme svědky barvitého příběhu muže, který pod tíhou politické situace křižuje…

Zvětšeniny z Komenského : modely a detaily : psáno v letech 1985-1988, 2000-2004

Zdeněk Kožmín, 1925-2007

Knihy

Kožmínovým se podařilo odkrýt řadu podstatných detailů v Komenského postupech při zpracování témat a v jejich myšlenkovém pozadí. Čtenář má nevšední možnost nahlédnout jednak do…

Informatorium školy mateřské

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Na počátku Komenského zájmu o otázky výchovy a vzdělání člověka stál záměr usnadnit školám, tj. žákům a učitelům v nich, cestu ke vzdělání a k duchovnímu rozvoji budoucích osobností,…

Jan Ámos Komenský a východní Čechy (1623-1628)

Karel Rýdl, 1952-

Knihy

Pobyt Jana Ámose Komenského v různých částech východních Čech v období let 1623-1628.

Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského

Jan Hábl, 1975-

Knihy

V úvodu autor stručně shrnuje životopisná data Jana Amose Komenského - zaměřuje se především na duchovní kořeny a zdroje Komenského pojetí lidství (mezi ně řadí bratrskou tradici a Komenského…

Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského

Věra Schifferová, 1959-

Knihy

Předkládaná monografie zkoumá koncept harmonie u Komenského z trojí časové perspektivy. Jednak sleduje, jak je tato kategorie představena v díle samotného J. A. Komenského, případně v dílech…

O starých mapách českých zemí : Fabriciova a Komenského mapa Moravy

Josef Chrást, 1988-

Knihy

V dějinách kartografie českých zemí raného novověku se lze setkat s četnými případy vydávání falz soudobých map i jejich odvozenin pod autorsky nepůvodními jmény. Přebírání mapových…

Inspirující Jan Amos Komenský

Jiří Pavlů, 1950-

Knihy

Trinus liber Dei : Komenského místo v dějinách metaforiky knihy

Petr Pavlas, 1987-

Knihy

Publikace o historiografii metafor, ve kterých se přenáší pojmenování pro textové dílo na svět, přírodu nebo člověka. Zaměřuje se zejména na metaforiku knihy v díle J. A. Komenského.

Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016)

Markéta Pánková, 1954-

Knihy

O věhlasu Komenského nevypovídá jen jeho rozsáhlé dílo a ohromná literatura jemu věnovaná, charakterizuje ji rovněž ohlas jeho osobnosti a díla ve výtvarném umění, v krásné literatuře,…

Ad majorem evidentiam : literární reprezentace "zřejmého" v textech J.A. Komenského

Lenka Řezníková, 1970-

Knihy

Práce se věnuje pojmu evidence v textech J. A. Komenského.Není však úzce koncipovanou studií k dějinám pojmu, usiluje naopak o představení širokých kulturních podmínek, jež umožnily jeho…

Dvéře jazyků odevřené

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Dvéře jazyků jsou obdobou mnohem slavnější verze latinské, jež nesla název Janua lingvarum reserata. Ta vznikla v souvislosti s Komenského snahami o zpřístupnění výuky jazyků. Nabízí…

Jak (se) učit : vybrané myšlenky o vzdělání a výchově

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Jednotlivé citace jsou uváděny i s označením původního zdroje, tj. Komenského díla buď česky psaného, nebo díla v latinském jazyce. Do knihy je dále zařazen odborný doslov s přehledem…

Pohádka O Janu Amosu Komenském

Lucie Seifertová, 1969-

Knihy

Kniha velmi vtipnou a přehlednou obrázkovou formou s minimem textu seznamuje děti od tří do sedmi let s osudy tohoto geniálního pedagoga a filosofa.

Aby člověk neupadal v nečlověka : Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém

Jan Hábl, 1975-

Knihy

Rozbor děl J. A. Komenského. Jaký by měl člověk být, k čemu má být veden a vzděláván? Autor se snaží nalézt odpovědi v dílech Komenského. Stejně tak se zabývá tzv. pedagogickou humanizací.

Předehra pansofie ; Objasnění pansofických pokusů

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Kniha obsahuje dva rané Komenského spisy s pansofickým zaměřením. První, Předchůdce pansofie je programový spis, původem vlastně předmluva k větší pansofické práci, již Komenský chystal.…

Jedno nezbytné

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Věděti, čeho komu třeba v životě a na smrti a po smrti, což nepotřebnými věcmi světa ustálý a k jednomu potřebnému se přivínající stařec Jan Amos Komenský roku věku svého sedmdesátého…

Definovat a kombinovat : Komenského projekt posledního jazyka

Petr Pavlas, 1987-

Knihy

Jan Amos Komenský zaujímá v literatuře k dějinám hledání dokonalého jazyka zvláštní postavení: každý ho zmiňuje, téměř nikdo mu však nepřisuzuje zásadnější roli či originalitu.…

Jana Amose Komenského Obecná porada o nápravě věcí lidských : (výbor z díla)

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Obecná porada o nápravě věcí lidských je považována za nejdůležitější dílo J. A. Komenského. Vznikala kolem poloviny 17. století. Sám Komenský toto dílo pokládal za převratné a zásadní…

Výbor z Komenského Orbis Pictus : svět v obrazech pro nejmenší : podle vydání z roku 1883

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Název díla plně vyjadřuje základní poslání výboru. Obrazy přibližují dětem svět takový, jaký byl přibližně v době původního vydání (nikoli v době života autora). Jednotlivé detaily…

Comenius known and unknown = Komenský známý neznámý

Knihy

Dvojjazyčná kniha přináší přehledný životopis Komenského a představení jeho díla a jako přílohu Komenského mapu Moravy.

Labyrint světa a ráj srdce : text původního vydání z roku 1623

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Vedle původního textu obsáhne kniha i text v jazyce 21. století - upravený Lukášem Makovičkou. Dominantou této velkoformátové knihy je však více než 50 dvoustranných koláží Miroslava…

Centrum securitatis, to jest, Hlubina bezpečnosti : v jazyce 21. století

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Teosofická úvaha, ve které filozof, teolog a spisovatel Jan Amos Komenský hledá pokoj a bezpečí v chaosu tohoto světa. Jediné pevné místo spatřuje v hlubokém spočinutí v Bohu.Text vyšel…

Aby člověk neupadal v nečlověka : Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém

Jan Hábl, 1975-

Knihy

Historická zkušenost ukázala, že s lidskou povahou je to složitější. Je sice pravda, že v oblasti vědecko-technického poznání západní svět zaznamenal mimořádný rozvoj, který mu skýtá…

Spisy o první filosofii

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Latinský text a český překlad šesti metafyzických textů J. A. Komenského.Kniha obsahuje Komenského šest textů věnovaných metafyzickému základu jeho programu univerzální nápravy "lidských…

Divadelní svět J.A. Komenského

Markéta Klosová, 1958-

Knihy

Kniha pojednává o dramatickém díle Jana Amose Komenského v širším středoevropském a evropském kontextu školského i mimoškolského divadla a dramatu období baroka.

Didaktika analytická

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Analytická didaktika není spis samostatný. Komenský ji zařadil jako desátou kapitolu do knihy Nejnovější methoda jazyková, jež byla ovšem stejně jako všechny autorovy pedagogické práce…

Duchovní odkaz Jana Amose Komenského

Knihy

Čtyřsté výročí narození Jana Amose Komenského v roce 1992 bylo důstojně oslaveno nejen v naší zemi, odkud tento velký »Učitel národů« pocházel, ale i v celé Evropě a zejména v Holandsku,…

Breviář myšlenek Jana Amose Komenského

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Osm pořadů komponovaných Milanem Friedlem, které seznamují čtenáře v textu (a posluchače na přiloženém zvukovém cd ve formátu mp3) s myšlenkami z děl Jana Amose Komenského: Labyrint světa…

Zpráva a naučení o kazatelství v jazyce 21. století

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Jan Amos Komenský ve své praktické knize vysvětluje, jak připravovat biblická kázání. Na klíčových verších Písma (např. Jan 3:16) objasňuje základní biblické pravdy. Pečlivě je rozebírá,…

Komenský a první republika

Pavel Floss, 1940-

Knihy

Sborník příspěvků, jež se věnují recepci osobnosti a myšlenek Jana Amose Komenského v období První československé republiky.Příspěvky ve sborníku se nalézají na velmi pestré škále:…

Labyrint světa a ráj srdce

Jan Amos Komenský, 1592-1670

Knihy

Česká knižnice uvádí reedici jednoho z nejslavnějších děl české literatury Labyrint světa a ráj srdce. Komenského alegorické zobrazení marnivosti, ale i nebezpečí, nástrah, lstivosti…

Slepování střepů : Komenského návrat

Benjamin Kuras, 1944-

Knihy

Slepování střepů" je svižně psaná knížka s mnoha novými objevnými pohledy na život a práci J.A. Komenského. Nachází v Komenském filozofického předchůdce politického konzervatismu,…

Husitství na Moravě ; Náboženská snášenlivost ; Jan Amos Komenský

Josef Válka, 1929-2017

Knihy

Ve svazku Husitství na Moravě - Náboženská snášenlivost - Jan Amos Komenský se dostává českému čtenáři soubor starších studíí a článků historika Josefa Války. Do tohoto souboru byly…