Martin Luther

Martin Luther

Mike Fearon

Knihy

Knížka nás provází životem německého náboženského reformátora Martina Luthera od jeho dětství až do smrti. Výklad je podán velmi srozumitelnou a jednoduchou formou, protože autor chtěl…

Je jeden veliký kopec-- : výbor z díla II.

Martin Luther, 1483-1546

Knihy

Tento výběr přináší odborný překlad do současné češtiny následujících Lutherových spisků z výmarské edice jeho díla: O svobodě křesťana; První přednáška o listu Galatským; Jádro…

Martin Luther - reformátor

Daniel Veselý, 1929-2000

Knihy

Martin Luther, aneb, Německý mnich proměňuje Evropu = Martin Luther, oder, Ein deutscher Mönch verändert Europa

Thomas Krzenck, 1959-

Knihy

Text obsahuje záznam mimořádné přednášky německého historika Dr. Thomase Krzencka, který je současně předsedou Spolku na podporu partnerství měst Brno-Lipsko, o osobnosti Martina Luthera.…

Mladý muž Luther : studie psychoanalytická a historická

Erik H. Erikson, 1902-1994

Knihy

Obsáhlá studie se zabývá postavou Martina Luthera z hlediska psychoanalytického, historického i teologického.

O ustanovení služebníků církve : studijní texty ETF v Praze

Martin Luther, 1483-1546

Knihy

Osmý svazek studijní řady Acta Reformationem Bohemicam Illustrantia uvádí překlad nejdůležitějšího textu, který vzešel ze styků reformátora Martina Luthera a českých utrakvistů na počátku…

Jsme žebráci : Martin Luther o umírání a smrti

Michael J. Albrecht, 1955-

Knihy

Kniha vznikla na základě autorova bádání v Lutherových kázáních, dopisech a písních s cílem najít odpověď na otázku, jak Martin Luther pomáhal druhým lidem připravit se na smrt. A tak…

O dobrých skutcích

Martin Luther, 1483-1546

Knihy

Překlad Lutherova díla, v němž si tento náboženský reformátor zvolil Desatero za rámec spisu o dobrých skutcích a výkladem čelil poměrům v soudobé církvi.

Kdybych měl nekonečně světů-- : výbor z díla I.

Martin Luther, 1483-1546

Knihy

Navzdory nemalému vlivu Martina Luthera na české utrakvisty i Jednotu bratrskou, navzdory zřízení církví Augsburského vyznání na Ašsku, ve Slezsku a roku 1781 také v Čechách a na Moravě,…

Kniha svornosti : symbolické, čili, vyznavačské spisy evangelických církví augsburské konfese : nové české znění podle standardní německo-latinské edice, s přihlédnutím k dosavadním převodům

Knihy

KNIHA SVORNOSTI je soubor věroučných, vyznavačských a obranných spisů z druhé a třetí čtvrtiny 16. století, z období reformace v německých zemích. Své nynější podoby nabyla v roce 1580.…

Menší a Větší katechismus

Martin Luther, 1483-1546

Knihy

Základní katechetické texty německého protestantského reformátora M. Luthera. Komentované vydání.

Luther - finále středověké zbožnosti

Jaroslav Vokoun, 1956-

Knihy

Autor se v knize zajímá o duchovní kořeny Lutherova myšlení a snaží se představit Luthera spíše jako reformátora zbožnosti než jako napravovatele církevních nešvarů. Zaměřuje se zejména…

Martin Luther : uvedení do života, díla a odkazu

Albrecht Beutel, 1957-

Knihy

Životopis německého protestantského reformátora Martina Luthera. Autorem je německý církevní historik.Autor chronologicky přibližuje život a působení Martina Luthera (1483-1546). Představuje…

O světské vrchnosti

Martin Luther, 1483-1546

Knihy

Úvaha německého reformátora o vztahu státu a církve.

Malý katechismus Dr. Martina Luthera

Martin Luther, 1483-1546

Knihy

Rozdělení malého katechismu na pět částí: Desatero Božích přikázání, Víra křesťanská, Modlitba Páně, Svátost křtu svatého a Svátost oltářní.

Martin Luther : ekumenická perspektiva

Walter Kasper, 1933-

Knihy

Autor, spolupracovník papeže Františka, nejprve představuje osobnost a dílo Martina Luthera. Poté se zabývá problematikou současné ekumenické aktuálnosti Lutherova odkazu z pohledu katolické…

Bůh je rozpálená pec plná lásky : malý slovník od almužny po život

Martin Luther, 1483-1546

Knihy

Editor svazku Ondřej Macek sestavil slovníček pojmů Lutherovy teologie, které provedou čtenáře zásadními důrazy Lutherova svěžího myšlení. Vychází jako první lutherský svazek připomínající…

O klíčích Kristových ; O církvi svaté : v překladu Jednoty bratrské ze 16. století

Martin Luther, 1483-1546

Knihy

Obsahuje studijní převod do současné češtiny.

Jak se modlit : rada pro dobrého přítele ; Modlitby

Martin Luther, 1483-1546

Knihy

Knížka Lutherových modliteb je doplněna studií českého evangelického teologa o Lutherově spiritualitě.

O mši a kněžském pomazání : v překladu Jednoty bratrské z roku 1541

Martin Luther, 1483-1546

Knihy

Součástí je studijní parfráze do současné češtiny.