Historie portálu Knihovny.cz

Snadná dostupnost internetu, a to i na mobilních zařízeních, digitalizace textů a rozšiřování elektronických zdrojů podstatným způsobem mění naše informační nároky. Prioritou se stává neomezený přístup k informacím a rychlá orientace v nich. To je také důvodem vzniku portálu Knihovny.cz, který sdružuje informační a knižní fondy českých knihoven a nabízí vám jejich efektivní vyhledávání a přehled.

První úvahy o jednotném portálu pro české knihovny zazněly již v roce 2010 na výjezdním zasedání Ústřední knihovnické rady a přizvaných expertů. Potřeba podpory silných centrálních služeb se posléze stala jednou z priorit Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011–2015, kterou schválila vláda jako strategii budoucího směřování českého knihovnictví. Hlavní pozornost je zde soustředěna na využití informačních a komunikačních technologií tak, aby každý z nás nezávisle na místě svého bydliště měl snadný přístup ke všem zdrojům, informacím a službám, které nabízí systém knihoven České republiky jako celek.

Myšlenka vytvoření centrálního portálu navazuje na již existující Souborný katalog ČR a ukončenou Jednotnou informační bránu, přináší však nové funkcionality, které nebylo možné do těchto systémů začlenit.

V roce 2012 vznikl projektový záměr vývoje jednotného rozhraní českých knihoven s pracovním názvem Centrální portál knihoven. V úvodní fázi projektu bylo potřeba vyřešit mnoho technických aspektů. V České republice totiž existuje řada funkčních knihovnických systémů, které bylo nutné při tvorbě nového portálu respektovat, na druhé straně však také vzájemně propojit. Již v roce 2012 proběhlo první oslovení potenciálních dodavatelů technologického řešení. Ve stejném roce byl také zprovozněn web Knihovny.cz informující o vývoji projektu.

O rok později (2013) se již naplno rozběhly práce na realizaci portálu. Byly založeny čtyři pracovní skupiny složené z knihovníků i z řad nezávislých odborníků, které se zaměřily na realizaci jednotlivých cílů projektu. Současně byla ustanovena Rada Centrálního portálu knihoven tvořená statutárními zástupci zúčastněných knihoven, která schvaluje výstupy pracovních skupin a rozhoduje o dalším postupu a vývoji.

V roce 2013 proběhl také dotazníkový průzkum mapující jak potřeby knihoven, tak samotných návštěvníků, který pomohl vytyčit hlavní úkoly, jež by měl vývoj nového portálu splnit. Stále se také hledal vhodný externí dodavatel technologického řešení.

Rok 2014 znamenal výrazný posun. Došlo k dalšímu rozpracování projektového záměru portálu a vznikla také pracovní skupina pro jeho dlouhodobé organizační a finanční zajištění. Rada se odklonila od původního záměru a rozhodla se pro pilotní testování vývoje portálu přímo knihovnami prostřednictvím open source řešení. Tento klíčový úkol byl svěřen Moravské zemské knihovně v Brně.

V roce 2015 již probíhal intenzivní technický vývoj portálu a příprava knihoven a knihovních systémů na zapojení se do něj. Tým odborníků využil zkušenosti získané dřívějším projektováním několika menších portálů, které v omezené míře uživatelům zpřístupňují z jednoho vyhledávacího okna data z různých knihovních katalogů. Pilotní verze portálu Knihovny.cz vznikla na open source platformě VuFind, kterou rovněž používá obdobný finský portál Finna.fi.

Na podzim 2015 začal provoz beta verze portálu Knihovny.cz. Postupně jsou do něj začleňovány fondy zakládajících knihoven a testují se jeho další funkce. Souběžně s technickým vývojem probíhají práce na zlepšení služeb portálu tak, aby svým uživatelům poskytoval co nejjednodušší cestu k hledaným knihám, dokumentům a dalším zdrojům informací i k jednotlivým knihovnám. V říjnu 2015 došlo také ke změně organizační struktury. Na základě usnesení Rady CPK došlo k následující transformaci pracovních skupin. Nejaktivnější členové všech čtyř pracovních skupin byli nominováni do Expertního týmu, který je odborným poradním orgánem Řídicího výboru CPK a odborným partnerem týmu MZK. Širší Pracovní skupina CPK je složena ze zástupců zakládajících i spolupracujících knihoven i z externích expertů.

Spuštění ostré verze se uskutečnilo 26. října 2016.

Více informací o zapojených knihovnách a zdrojích naleznete zde.